Podpisz petycję do Trybunału Konstytucyjnego,
aby LICZNIK ABORCJI w Polsce się zatrzymał

4030

Liczba dzieci uśmierconych
od 22 października 2020 r.

Szacowana liczba dzieci uśmierconych ze względu na tzw. przesłankę eugeniczną od dnia, w którym Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok uznający jej niezgodność z Konstytucją, lecz nie opublikował go w sposób, który wprowadzałby faktyczne zmiany w prawie.

16413

czyli tyle, ile w przybliżeniu osób mieszka w WĘGROWIE (woj. mazowieckie)

Liczba dzieci uśmierconych
od 7 stycznia 1993 r.

Liczba przeprowadzonych aborcji (na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia i założeń szacunkowych) ze względu na prawdopodobieństwo niepełnosprawności, nieodwracalnego upośledzenia i choroby zagrażającej życiu dziecka od dnia wprowadzenia w prawie 3. przesłanek umożliwiających „przerwanie ciąży”.

5004561
czyli w przybliżeniu tyle ile osób mieszka w województwie mazowieckim

Liczba dzieci uśmierconych
od 27 kwietnia 1956 r.

Szacunkowa liczba przeprowadzonych aborcji w Polsce od wprowadzenia w możliwości uśmiercenia dziecka z powodu tzw. przesłanki społecznej.

Prosimy o podpis pod poniższą petycją.

Dopóki aborcja eugeniczna nie zostanie zupełnie usunięta z polskiego ustawodawstwa, będziemy informować Trybunał Konstytucyjny o aktualnej liczbie uśmierconych dzieci i liczbie podpisów pod petycją.

Sz. P. Julia Przyłębska,
Prezes Trybunału Konstytucyjnego

 

Szanowna Pani Prezes,

apeluję o niezwłoczną publikację w Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Zbiorze Urzędowym wyroku z dnia 22 października 2020 r. (sygn. K 1/20) w sprawie tzw. przesłanki eugenicznej.

Na początku chciałem bardzo podziękować za to orzeczenie, które zdecydowanie ogranicza zabijanie nienarodzonych w łonach matek!

Potwierdziło to wiedzę i przeczucia tysięcy Polaków, dla których było jasne, że tzw. przesłanka eugeniczna stała w sprzeczności z zapisami Konstytucji, i że ludzkie życie należy chronić niezależnie od etapu rozwoju lub stanu zdrowia.

Z niepokojem i oburzeniem przyjmuję jednak zwłokę w publikacji wyroku w Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Zbiorze Urzędowym, co praktycznie uniemożliwia jego wejście w życie. Apeluję zatem do Pani Prezes o podjęcie zdecydowanych działań w celu jak najszybszego opublikowania tego orzeczenia.

W sposób szczególny apeluję, aby zgodnie ze swoimi kompetencjami wezwała Pani sędziego, który nie nadesłał pisemnego uzasadnienia zgłoszonego zdania odrębnego, aby uczynił to jak najszybciej.

Dochodzą do nas bowiem głosy, że mimo trudnej sytuacji społecznej wynikającej z wprowadzonych obostrzeń epidemicznych, proceder tzw. aborcji eugenicznej nadal ma miejsce w polskich szpitalach.

Przypomnę, że według statystyk wyłącznie z powodu dużego prawdopodobieństwa niepełnosprawności, upośledzenia lub choroby, zabijanych jest trójka dzieci dziennie.

W świetle tych liczb apeluję o podjęcie zdecydowanych działań w celu publikacji wyroku i zakończenia trwającego procederu aborcji eugenicznej!

Poniżej można dopisać kilka własnych słów (wpisy wulgarne i niecenzuralne nie będą przekazywane).

Akcja została zakończona. Dziękujemy wszystkim za udział.

Udostępnij na:

© Centrum Życia i Rodziny 2021

Close Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, dalej jako Fundacja oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, dalej jako Instytut, (łącznie: współadministratorzy danych osobowych), w celu (1) złożenia petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, (2) informowania o przebiegu kampanii, (3) utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją lub Instytutem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Instytutu.

Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Instytut, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, informowanie o przebiegu kampanii ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Instytutu.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Każdy ze Współadministratorów będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Fundacja zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych. Fundacja będzie odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Instytutu. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Instytutowi, które zrealizuje Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Instytutu usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez każdego współadministratorów nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych u Współadministratorów mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności Instytutu oraz w Polityce prywatności Fundacji.