Podpisz petycję do posłów,
aby LICZNIK ABORCJI w Polsce się zatrzymał

828

Liczba dzieci uśmierconych
od 16.04.2020

Szacowana liczba dzieci uśmierconych ze względu na  prawdopodobieństwo niepełnosprawności, nieodwracalnego upośledzenia i choroby zagrażającej życiu dziecka od dnia, w którym projekt „Zatrzymaj aborcję” został po raz kolejny skierowany do prac w komisjach Sejmowych.

12662
czyli tyle, ile w przybliżeniu osób mieszka w BŁONIU (woj. mazowieckie)

Liczba dzieci uśmierconych
od 07.01.1993

Liczba przeprowadzonych aborcji (na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia i założeń szacunkowych) ze względu na prawdopodobieństwo niepełnosprawności, nieodwracalnego upośledzenia i choroby zagrażającej życiu dziecka od dnia wprowadzenia w prawie 3. przesłanek umożliwiających „przerwanie ciąży”.

5000810
czyli w przybliżeniu tyle ile osób mieszka w województwie mazowieckim

Liczba dzieci uśmierconych
od 27.04.1956

Szacunkowa liczba przeprowadzonych aborcji w Polsce od wprowadzenia w możliwości uśmiercenia dziecka z powodu tzw. przesłanki społecznej.

Prosimy o podpis pod poniższą petycją.

Raz w tygodniu jej adresaci otrzymają wiadomość z:

  • aktualną liczbą osób domagających się zmiany prawa aborcyjnego
  • aktualną szacowaną liczbą dzieci uśmierconych ze względu na podejrzenie niepełnosprawności, nieodwracalnego upośledzenia i choroby zagrażającej życiu
  • treścią petycji
  • wybranymi Państwa dopiskami

Sz. P. Urszula Rusecka, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny,
Sz. P. Tomasz Latos, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia,
Szanowni Członkowie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny,
Szanowni Członkowie Komisji Zdrowia,

Do wiadomości:
Sz. P. Mateusz Morawiecki, Premier RP,

Sz. P. Adam Niedzielski, Minister Zdrowia,
Sz. P. Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowni Państwo,

apeluję o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad projektem „Zatrzymaj aborcję”. Usunięcie z polskiego prawa tzw. przesłanki eugenicznej swoimi podpisami wsparło go ponad 830 000 Polaków. Niestety, ich głos jak dotąd nie został potraktowany poważnie.

16 kwietnia 2020 r. projekt po raz kolejny został skierowany do komisji sejmowych. Przyjmuję tę decyzję z olbrzymią dezaprobatą. Uczucie to podziela wiele osób, w tym Państwa wyborców.

Rezultat głosowania traktuję bowiem jako „zamrożenie” projektu, jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji Sejmu. Wówczas, przez ponad półtora roku posłowie zasiadający w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nie podjęli nad nim jakichkolwiek prac.

Stanowczo nie zgadzam się na utrzymanie obecnego aborcyjnego status quo. Jego konsekwencją jest śmierć statystycznie 3 dzieci dziennie wyłącznie z powodu dużego prawdopodobieństwa niepełnosprawności, upośledzenia lub choroby.

Tzw. przesłanka eugeniczna zdecydowanie narusza zapisy podstawowych aktów prawnych obowiązujących w naszej Ojczyźnie.

Konstytucja RP gwarantuje każdemu człowiekowi prawną ochronę życia niezależnie od jego wieku lub stanu zdrowia, a ponadto nakłada na władze obowiązek pomocy w zabezpieczeniu egzystencji osobom niepełnosprawnym.

Sygnowana przez Polskę Konwencja Praw Dziecka jednoznacznie opowiada się za ochroną życia od momentu poczęcia oraz uznaje prawa dzieci niepełnosprawnych do godnego życia i osiągnięcia niezależności.

Wreszcie, rządowy program „Za Życiem” z 2016 r. roztacza ochronę nad dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

Apeluję więc do Państwa o niezwłoczne podjęcie prac w celu zapewnienia ochrony życia nienarodzonym dzieciom, a zwłaszcza tym, co do których zachodzi podejrzenie niepełnosprawności!

Poniżej można dopisać kilka własnych słów (wpisy wulgarne i niecenzuralne nie będą przekazywane).Adam 

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny.
Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Apel podpisało już 6305 osób!

Udostępnij na:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

© Centrum Życia i Rodziny 2020

Close Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, dalej jako Fundacja oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, dalej jako Instytut, (łącznie: współadministratorzy danych osobowych), w celu (1) złożenia petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, (2) informowania o przebiegu kampanii, (3) utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją lub Instytutem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Instytutu.

Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Instytut, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe złożenie petycji do władz Uniwersytetu Śląskiego, informowanie o przebiegu kampanii ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji i Instytutu.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Każdy ze Współadministratorów będzie realizował obowiązki informacyjne wobec Państwa oraz wobec organu nadzoru wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Fundacja zapewnia odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w razie konieczności dokonuje oceny skutków dla ochrony danych. Fundacja będzie odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Instytutu. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Instytutowi, które zrealizuje Państwa żądanie. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Instytutu usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Każdy ze Współadministratorów we własnym zakresie odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku każdy ze współadministratorów zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez każdego współadministratorów nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych u Współadministratorów mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności Instytutu oraz w Polityce prywatności Fundacji.